0
Het artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen!
Account
Vragen? Bel met 085-9020804

Algemene voorwaarden Mechashop

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mechashop b.v. zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden, en zijn tevens te vinden op: www.mechashop.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding, of het doen van bestelling betekent dat u de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Mechashop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mechashop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 De aanbiedingen van Mechashop zijn vrijblijvend en Mechashop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, zeker als hierbij een wettelijke verplichting van toepassing is. Zie ook artikel 3.8.

2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de bestelling door Mechashop. Bestellingen kunnen geweigerd worden, dan wel worden voorzien van bepaalde voorwaarden aan de levering door Mechashop. Wanneer de bestelling niet wordt geaccepteerd ontvangt u hier binnen 10 werkdagen bericht van.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, eventuele verzendkosten of andere belastingen en heffingen.
3.2 Betaling dient voorafgaand aan het ontvangst van de bestelling plaats te vinden, tenzij anders vermeld. In andere gevallen dient er binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op een van de wijze zoals aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen geen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank/giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mechashop.

3.4 Wanneer de betaling niet heeft plaats gevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de klant direct rente verschuldigd aan Mechashop. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand, gezien als een volle maand.

3.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeen gekomen betalingstermijn is de klant aan Mechashop alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Over de eerste € 3000,-  15%
Over het meerdere tot € 6000,- 10%
Over het meerdere tot € 15000,- 8%
Over het meerdere tot € 60000,- 5%
Over het meerdere tot € 6000,- 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

3.6 Als Mechashop in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die in verband met deze procedure door Mechashop zijn gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

3.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mechashop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mechashop.

 

Artikel 4: Levering

4.1 De lever tijden die Mechashop opgeeft zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mechashop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mechashop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Mechashop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mechashop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, hiervan op de hoogte te brengen.

7.2 Indien aangetoond is dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Mechashop de keuze om het product tegen retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Mechashop te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en eventuele verzegelingen op de verpakking niet zijn verbroken. Kosten van de retourzending komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8: Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mechashop, dan wel tussen Mechashop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mechashop, is Mechashop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mechashop.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mechashop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mechashop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mechashop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10: Diversen

10.1  Indien u aan Mechashop opgave heeft gedaan van een adres, is Mechashop gerechtigd om aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mechashop opgave doet van een ander adres.

10.2  Wanneer door Mechashop kort of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mechashop deze voorwaarden soepel toepast. 

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mechashop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mechashop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4  Mechashop is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

11.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Betalingsmogelijkheden

De producten die u wilt aanschaffen kunnen op twee manieren betaald worden:
• Via iDEAL
• Via vooruitbetaling door overboeking

 
iDEAL

Wellicht bent u al bekend met de werking van iDEAL, waardoor deze extra informatie voor u overbodig is.
iDEAL is ontwikkeld door ABN AMRO, ING, Postbank en Rabobank. Middels deze nieuwe betaalmethode kan er snel en direct worden afgerekend. Hierdoor kan uw bestelling snel verwerkt worden.
Wanneer u heeft gekozen voor de betaalmethode iDEAL op onze website, wordt u direct naar de website van uw bank geleid. Hier staat de betaalopdracht al voor u klaar. De bank vraagt u hierbij een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling.
Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven en Mechashop wordt hierover geïnformeerd. Met deze betaalmethode kan Mechashop direct uw bestelling verwerken.
Als u internetbankieren al gebruikt, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Kijk voor meer informatie over iDEAL op de website: www.ideal.nl

 

Vooruitbetaling door overboeking

Wanneer u kiest voor vooruitbetaling door overboeking, wordt de bestelling verwerkt op het moment dat het verschuldigde bedrag ontvangen is.
De betaling dient te worden voldaan aan de hand van de gegevens die u in de bevestiging kunt lezen. Deze bevestiging wordt u tevens per email toegezonden. De geschatte tijd van overboeking en bijschrijving op de rekening van Mechashop is 3 werkdagen.

De betaling kan worden voldaan op:

NL78INGB0655959564
Ten name van: Mechashop, Oranjekanaal NZ 26, 9433 TH Zwiggelte
Onder vermelding van factuurnummer.

Productadvies & Klantenservice 085-9020804 bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.30.